ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Empark Park Yönetimi ve Sistemleri San. Tic. A.Ş. (“Empark”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Empark, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’a ve ilgili mevzuatlara uygun olarak kişisel verileri işleyebilmektedir.

İşbu aydınlatma metninin amacı internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesiyle elde edilen kişisel verilerin işlenme amaçları, çerez çeşitleri ve hangi hukuki sebebe dayandıkları ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmektir. İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli zorunlu olan çerezler kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin çalışması ve kullanılabilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir.

1. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği, Nasıl Toplanacağı ve Hukuki Sebebi

Zorunlu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Empark olarak tarafımızca toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, web sitesinin kullanımının sağlanması amacıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Hangi Üçüncü Kişilerle Paylaşılacağı

Yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek üzere kişisel verileriniz; Empark olarak tarafımızca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve sadece gerekli olduğu kapsamda, kanunen yetkili kamu kurumları ile yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

​6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini isteme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama halinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin başvuru formuna www.emparktr.com ‘dan ulaşabilirsiniz. Başvurularınıza mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir. Bize aşağıda yer alan iletişim yolları ile ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Tel : 0216 265 19 24
E-mail : info@emparktr.com