EMPARK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

Kişisel verilerin korunması, Empark Park Yönetimi ve Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Empark”) için büyük önem arz etmektedir. Empark Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) Empark’ın aşağıda sayılacak faaliyetler kapsamında kişisel verilerinizi nasıl topladığını ve işlediğini açıklamaktadır.

 1. AMAÇ

Bu Politika’nın amacı;

 • Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek,
 • Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve hangi üçüncü kişilere aktarılacağı hususlarında bilgi vermek,
 • Size ait hangi kişisel verilerin, hangi amaçlarla ve ne şekilde işleneceğini açıklamak,
 • İşlenen kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığı, aktarılıyorsa hangi üçüncü kişilere aktarılacağı konusunda sizleri bilgilendirmek,
 • Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri konusunda sizleri bilgilendirmektir.
 1. KAPSAM

İşbu Politika, ziyaretçilerimize, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve herhangi bir şekilde sistemimizin bir parçası olmak kaydıyla üçüncü kişilere yönelik olarak işlenen tüm kişisel verilere ilişkin olup Empark tarafından kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde kullanılır.

 1. TANIMLAR

Açık Rıza        

:

Kişisel veri sahibinin belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradesiyle yapmış olduğu rıza açıklaması

Anonim Hale Getirme           

:

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirme suretiyle dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişki kurulamayacak hale getirilmesi

İlgili Kişi

:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi

İmha

:

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini

Kanun

:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt Ortamı

:

Tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen her türlü kişisel verinin bulunduğu ortam/lar

Kişisel Veri

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

Kişisel Veri Sahibi

:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi

Kurul

:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Politika

:

Empark Park Yönetimi Ve Sistemleri San. Tic. A.Ş.’nin Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası

Veri İşleyen

:

Veri sorumlunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi

:

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini

Veri Sorumlusu

:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek kişi

Yönetmelik

:

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 
 1. İLKELER
 1. Empark olarak kişisel verilerinizin korunmasına duyduğumuz saygı kapsamında Kanun’un 4. maddesinde yer alan aşağıdaki ilkeler çerçevesinde hareket edeceğimizi taahhüt etmekteyiz:
 • Yapılan işlemlerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması,
 •  Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması,
 •  Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi,
 •  Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 •  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi.
 1. Empark olarak şirketimiz bünyesinde tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen her türlü kişisel verilerin saklanması ve imhasında Kanun’un 12. maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, Yönetmelik’e, sair mevzuata ve işbu Politika’ya uygun olarak belirlediğimiz ilkelere bağlı kalarak hareket etmekteyiz.
 1. Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verileri işleme ve saklama şartlarına uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Bu amaçların sona ermesi halinde ise, mevzuata uygun olarak belirlenen sürelerde silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz aşağıdaki hallerde Kanun’un 5. maddesindeki amaçlar kapsamında aşağıdaki şekillerde toplanmaktadır:

 • Empark’a ait bazı otoparkları ziyaret ettiğinizde,
 • Empark’a ait otoparkların kullanımı için abonelik sözleşmesi kurulduğunda,
 • Empark’ın dahil olduğu herhangi bir uyuşmazlığa taraf olduğunuzda,
 • Şikayet, talep ve önerileriniz için bizimle iletişime geçtiğinizde.
 1. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME FAALİYETLERİMİZ ve AMAÇLARI

Empark bünyesinde saklanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerine ve sair mevzuata uygun olarak ticari işin gereklilikleri, kanuni zorunlukların yerine getirilmesi, hukuki yükümlülüklerin sağlanması, sözleşmelerin ifası, çalışanların haklarının planlanması ve icrası, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve icrası, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve icrası, şirketimize yönelik olumsuz, haksız ithamlara karşı gerekli önlemlerin alınması ve işlemlerin yürütülmesi, otopark hizmetlerinde güvenliğin sağlanması ve meşru menfaatin korunması sebepleriyle işlenmektedir.  

 1. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Empark bünyesinde işlenen ve saklanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesine uygun olarak iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişileri ile paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin gerekli hallerde paylaşılmasında Kanun’a ve ilkelerimize uygun hareket etmekteyiz.

 1. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi amacıyla Empark tarafından Kanun’un 12. maddesindeki veri sorumlusuna ilişkin sorumluluklar çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesinde ve saklanmasında gerekli makul idari ve teknik tedbirler alınmaktadır:

Güvenlik duvarları, virüs koruma sistemlerinin yer aldığı programların kullanılması,

Bilişim sistemlerinin güvenliğinin çevresel tehditlerden korunması adına sistem odasına sadece yetkili kişilerin girebilmesi,

Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolaların kullanılması,

Şirket çalışanları ve ilgili taraflarla yapılan sözleşmelerde kişisel verilerin korunmasına ilişkin taahhütlere yer verilen maddelerin düzenlenmesi,

Şirket çalışanlarına kişisel verilerin korunması hakkında farkındalığın artırılması için şirket politikalarının uygulanması adına personellerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların yetkilerinin kaldırılması,

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliğinin sağlanması,

Alınan tedbirler konusunda şirket çalışanlarının bilgilendirilmesi ve eğitilmesi.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Kanunda veya sair mevzuatta kişisel verilerin saklanmasına dair herhangi bir süre belirlenmiş ise bu sürelere uyulur ve daha sonra imha edilir.

Mevzuatta herhangi bir sürenin belirlenmediği durumlarda ilgili kişisel verinin işlendikleri amaç değerlendirilerek makul bir süre belirlenir.  İşlendikleri amacın geçersiz hale gelmesi, belirlenen makul sürede güncelliğini yitirmesi, mevzuatta yeni bir değişiklik yapılması gibi durumlar göz önünde bulundurularak ilgili kişisel veriye yukarıda açıklanan uygun imha yöntemi belirlenerek periyodik olarak yok edilir.

 Saklanan kişisel veriler Yönetmelik’e uygun olarak resen veya talep üzerine silinir, yok edilir     veya anonim hale getirilir. Kişisel veriler;

 • İşlenme veya saklanma sebeplerinin ortadan kalkması,
 • Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartların ortadan kalkması,
 • Mevzuat hükümlerinde işlenme ve saklanmaya ilişkin hükümlerde değişiklik olması,
 • Kanun’un saydığı istisna hallerine girmediği için açık rıza gerektiren durumlarda ilgili kişinin rızasını geri çekmesi,
 • İlgili kişinin Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkını kullanması,
 • Şikâyet üzerine veya resen Kurul tarafından alınmış karar bulunması,
 • İşbu Politikada belirlenen kişisel verileri saklama sürelerinin geçmiş olması gibi sebeplerin bulunması halinde imha edilir.
 1. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BAŞVURU HAKKININ KULLANILMASI

      Kanun’un 11. maddesi kapsamında haklarınız;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışındaki kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme ve Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesi işlemlerinin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmektir.

Yukarıda yer verilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Empark Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nda yer alan başvuru yöntemleriyle veya info@emparktr.com adresinden Empark’a iletebilirsiniz.  Talebinize en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafımızdan dönüş yapılacaktır.

 1. POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

İşbu politikada, ihtiyaç halinde ve mevzuat değişikliklerinin olması durumunda Politika gözden geçirilip değişiklikler yapılacaktır.

      İLETİŞİM

      İşbu politika hakkında soru ve taleplerinizle ilgili dilediğiniz iletişim kanalıyla bize ulaşabilirsiniz.

      Empark Park Yönetimi ve Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Mimar Sinan Mah. Selman-ı Pak Cd. Abdülfeyyaz Sk. No:4 Katibim Katlı Otoparkı Kat:4 Üsküdar/İstanbul

      Telefon                         : 0216 265 1924

      Mersis No                     : 0721037139600010

      E-posta Adresi             : info@emparktr.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili kişilere 11. madde ile belirli haklar tanınmıştır. Bu kapsamda, ilgili kişiler:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacının ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Mevzuatlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıyla kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,  düzeltme istemi ve kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi isteminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme haklarına sahiptir.
 1. Başvuru Yöntemleri

Kanun’un 13. maddesinde ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurusu düzenlenmiş olup, başvuru sahibi taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) ‘nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilmektedir.

Başvuru sahipleri yukarıda yer verilen ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarını bu başvuru formunu doldurarak Empark Park Yönetimi ve Sistemleri San. Tic. A.Ş. (“Empark” veya “Şirketimiz” )’ye  aşağıdaki kanallarla iletebilir:

 • Mimar Sinan Mah. Selman-ı Pak Cd. Abdulfeyyaz Sk. No:4 Katibim Katlı Otoparkı Kat: 4 Üsküdar/İstanbul adresine şahsen, posta yoluyla ya da noter aracılığıyla,   
 • empark@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine gönderilen iletiyle.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Yapıldığında Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru

Mimar Sinan Mah. Selman-ı Pak Cd. Abdulfeyyaz Sk. No:4 Katibim Katlı Otoparkı Kat: 4 Üsküdar/İstanbul

Başvuru yapılan belge üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Posta veya noter kanalıyla tebliğ

Mimar Sinan Mah. Selman-ı Pak Cd. Abdulfeyyaz Sk. No:4 Katibim Katlı Otoparkı Kat: 4 Üsküdar/İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

 1. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Tebligata Esas Adres:

E-posta Adresi:

 

Şirketimiz ile Olan İlişkiniz

            ☐   Müşteri / Abone                                 

            ☐   Çalışan Adayı (Şirketimize İş Başvuru Tarihi: ../../.. )

            ☐   Üçüncü Kişi Firma Çalışanı (Hangi firma olduğunu belirtiniz.)

            ☐    Diğer

 

         Talep Konusu                    : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1.     Başvuruya Cevap Verme Usul ve Süresi

Kanun’un 13. maddesi uyarınca Şirketimiz kendisine yöneltilen başvurulara niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Talebinize konu işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun, Şirketimizin hatasından kaynaklanması halinde, alınan ücret Başvuru Sahibine iade edilir.

      Şirketimiz tarafından verilecek cevabın bildirilme şeklini seçiniz:

      Elden teslim almak istiyorum.                                                                      ☐

      Başvurumda belirttiğim adrese posta yoluyla gönderilmesini istiyorum.            ☐

      Başvurumda belirttiğim e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.                 ☐

 

Başvuru formunda paylaşılan bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğundan emin olunuz.

Başvuru Sahibi

Adı Soyadı                   :

Başvuru Tarihi              :

İmza                            :